RRA Zlatiborske oblasti

RRA Header

Менторинг за 100 новооснованих и постојећих МСПП и кластере

Рок за пријаву: петак, 15. мај 2015.

Национална агенција за регионални развој објављује јавни позив "МЕНТОРИНГ ЗА 100 НОВООСНОВАНИХ И ПОСТОЈЕЋИХ МСПП И КЛАСТЕРЕ"

Овај јавни позив за реализацију менторинг програма спроводи Национална агенција за регионални развој у сарадњи са акредитованим регионалним развојним агенцијама и центрима за развој МСПП у Суботици, Зрењанину, Новом Саду, Руми, Београду, Пожаревцу, Крагујевцу, Краљеву, Ужицу, Новом Пазару, Нишу, Лесковцу, Врању, Зајечару, Крушевцу, Лајковцу и Лозници.

Циљ пројекта: Бесплатна услуга менторинга за одабраних 100 предузетника/привредних друштава/кластера у трајању од 50 сати по клијенту, а до краја новембра 2015. године.

Шта је менторинг? Менторинг је свеобухватан процес подршке предузећима (привредним друштвима) и предузетницима који се налазе у пресудном тренутку за њихов даљи развој или за опстанак уопште. Процес менторинга представља одређени број сати који стручно лице-ментор проводи у директном контакту/раду са власником радње или предузећа. Рад ментора почиње од дијагнозе. Предузеће и ментор заједно проучавају разлоге тренутних проблема или сметње за даљи развој.  На основу дијагнозе ментор и предузетник/предузеће припремају план/пројекат развоја. Током овог процеса ментор ради као помоћник, али и као координатор и саветник. Национална агенција за регионални развој је стандардизовала менторинг као услугу у оквиру реализације пројекта „Институционализација менторинга као услуге за МСПП“, финансираног од стране Владе Јапана кроз Јапанску агенцију за међународну сарадњу – JICA. Национална агенција за регионални развој спроводи менторинг као стандаризовану услугу од 2011. године. Програм менторинга у 2015. години саставни је део новог Пројекта „Успостављање и промоција менторинг услуге за МСПП у земљама Западног Балкана-Србији, Босни и Херцеговини и Црној Гори“, који спроводи НАРР у сарадњи са Владом Јапана преко Јапанске агенције за међународну сарадњу – JICA. Предметни Пројекат је први регионалног карактера који финансира Влада Јапана и спроводи се у периоду 2013-2016. године. 

НАРР спроводи и независну евалуацију корисника менторинга у претходним годинама реализације, а која је показала да захваљујући овој услузи МСПП корисници остварују у просеку 10% повећања продаје, профита и броја запослених.

Садржај менторинг услуга

Дијагностиковање - анализа тренутне ситуације у предузећу, односно код предузетника;
Помоћ у припреми развојних активности/планова/пројеката, како би се достигли што бољи пословни резултати;
Саветовање и координација активности усмерених на приступање фондовима, новим технологијама, консултантским услугама итд.;
Помоћ у припреми документације која се подноси пословним банкама и приликом конкурисања за програме подршке МСПП;
Помоћ  при имплементацији развојних активности/планова/пројеката;
Помоћ у проналажењу пословних партнера, кроз републичку мрежу и у мрежи ЕУ;
Помоћ у проналажењу потребних информација и консалтинг;
Обука.

Имплементација менторинга: Ментори који ће спроводити програм обучени су у оквиру шестомодуларне обуке за менторе и запослени су у регионалним агенцијама и центрима за подршку МСПП, односно регионалним развојним агенцијама. Обука ментора представља један од резултата Пројекта Националне агенције за регионални развој и Јапанске агенције за међународну сарадњу (JICA). Корисници менторинга могу бити микро, мала и средња привредна друштва и предузетници и то који су почетници у пословању (регистровани након 1. марта 2014. године) или они који су регистровани пре наведеног датума, као и кластери (подршка је усмерена на јачање капацитета кластер менаџмента за технолошки развој и иновације, не појединачно чланица кластера).

УСЛОВИ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Право да учествују у јавном позиву имају:

микро, мала и средња привредна друштва и предузетници који се баве производњом или пружањем услуга, а која испуњавају следеће услове:

већинско домаће приватно власништво, регистровани на територији Републике Србије;
позитиван пословни резултат у претходној години (за тзв. постојеће МСПП);
измирене обавезе по основу пореза и доприноса;
не обављају делатност у оквиру војне индустрије и не организују игре на срећу/лутрију,

и кластери који испуњавају следеће услове:

да су уписани у Регистар удружења у складу са важећим Законом;
да нису у стечајном поступку или поступку ликвидације;
да имају измирене обавезе по основу пореза и доприноса;
да су предузећа, чланови кластера, учесници на пројекту, регистрована на територији Републике Србије и да су у већинском домаћем приватном власништву.

КАТЕГОРИЈЕ КАНДИДАТА

Заинтересовани кандидати могу поднети пријаву у три категорије:

Новоосновани привредни субјекти (привредна друштва и предузетници) - регистровани после 1. марта 2014. године;
Постојећи привредни субјекти - регистровани пре 1. марта 2014. године.
Кластери

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За новоосноване привредне субјекте:

Попуњен образац (може се преузети са интернет презентације www.narr.gov.rs или у просторијама регионалних агенција и центара, са списка у наставку текста - део под називом „Достављање пријава“);
Извод о регистрацији предузећа/радње (оригинал или оверена копија);

За привредне субјекте који су регистровани пре 1. марта 2014. године:

Попуњен образац (може се преузети са интернет презентације www.narr.gov.rs или у просторијама регионалних агенција и центара, са списка у наставку текста-део под називом „Достављање пријава“);
Извод о регистрацији предузећа/радње (не старији од 6 месеци, оригинал или оверена копија);
Потврда надлежне Пореске управе да је предузеће/радња - подносилац захтева измирио све пореске обавезе у претходној години, као и до датума објављивања Јавног позива (оригинал или оверена копија);
Биланс стања, биланс успеха и статистички анекс за 2014. годину, за које овлашћено лице из предузећа/радње мора дати писану изјаву да је сваки од докумената веродостојан и истоветан примерку који је достављен Агенцији за привредне регистре на коначну обраду – изјаву потписати и оверити печатом привредног субјекта.

За кластере:

Попуњен образац (може се преузети са интернет презентације www.narr.gov.rs или у просторијама регионалних агенција и центара, са списка у наставку текста-део под називом „Достављање пријава“);
Извод о регистрацији кластера (не старији од 6 месеци оригинал или оверена копија);
Биланс стања и биланс успеха за 2014. годину (осим кластера који су регистровани у 2015. години);
Потврдa надлежне филијале Пореске управе о измиреним обавезама по основу пореза и доприноса закључно са датумом објављивања Јавног позива.

Национална агенција за регионални развој задржава право да провери веродостојност поднете документације.

ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА

Пријаве се достављају на адресе:

Регионални центар за друштвено економски развој „Банат“-Зрењанин, Чарнојевићева 1; телефон: 023/510 567; www.banat.rs
Регионална агенција за развој и европске интеграције Београд д.о.о, Топличин венац 11/4; телефон : 011/2186 730, 2186 740; www.rarei.rs
Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља-Крагујевац, Краља Петра I 22; телефон: 034/300 575; www.redasp.rs
Регионална развојна агенција „Златибор“-Ужице, Петра Ћеловића бб; телефон: 031/523 065, 510 098; www.rrazlatibor.co.rs
Регионална развојна агенција „ПАНОНРЕГ“ - Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15; телефон: 024/554-107; www.panonreg.rs
Регионална развојна агенција Браничево Подунавље-Пожаревац, Стари корзо 30/3; телефон: 012/510-824; 511-823; www.rra-bp.rs
Регионална агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа-Краљево, Цара Душана 77; телефон: 036/397-777; www.kv-rda.org
Регионална развојна агенција Санџака „SEDA“-Нови Пазар, 7. јула бб; телефон: 020/332-700; ; www.seda.org.rs
Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа-Лесковац, Пана Ђукића 42; телефон: 016/233-440; www.centarzarazvoj.org
Регионална агенција за економски развој и предузетништво Пчињског округа “VEEDA”-Врање, Цара Душана 12 б/27; телефони: 017/405-641; 064/685-86-04; 064/685-86-23; www.veeda.rs
Регионална развојна агенција „Бачка“-Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 20/2; телефон: 021/557 781; www.rda-backa.rs
Регионална развојна агенција „Срем“-Рума, Главна бр.172; тeлефон: 022/470-910; www.rrasrem.rs
Агенција за развој МСПП „ALMA MONS“-Нови Сад; Светосавска 3а; телефон: 021/427-822; 427-574; www.almamons.rs
Регионална агенција за развој источне Србије „RARIS“-Зајечар, Трг Ослобођења бб; телефон: 019/426-376, 426-377; www.raris.org
Регионална развојна агенција „ЈУГ“ д.о.о-Ниш, Обреновићева 38/1; телефон: 018/515-447; 522-659; www.rra-jug.rs
Aгенција за регионални развој општина Колубарског округа „АРРОКО“-Лајковац; Омладински трг 1; телефон: 014/34-33-196; www.arroko.rs
Агенција за регионални развој Расинског округа д.о.о.-Крушевац; Балканска 63/IV; телефон: 037/418-520.
Регионална развојна агенција Подриња, Подгорине и Рађевине-Лозница; Јована Цвијића 20; телефон: 015/876-096; 015/875-993; www.rrappr.rs.

На коверти мора бити јасно назначено „ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ –  МЕНТОРИНГ 2015.“

За додатне информације можете се обратити позивом на телефон 011/20-60-815 или путем електронске поште на адресу Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели .

ЈАВНИ ПОЗИВ ЈЕ ОТВОРЕН ДО 15.05.2015. ГОДИНЕ

Конкурсну документацију можете преузети овде.

 

Избор из конкурса

Б2Б састанци на LEAP Summit u Zagrebu

У оквиру међународне конференције LEAP SUMMIT која се одржава у Загребу, Европска мрежа предузетништва Хрватске, у партнерству са Развојном агенцијом Србије (РАС), 26. марта ове године организује Б2Б сусрете за иновативна предузећа, предузетнике и Startup-ове. Догађај је првенствено намењен иновативним предузећима, startup-овима, фрееланцерима, инвеститорима, удружењима, студентима, универзитетима и истраживачким институцијама, као и свима онима који желе успоставити међународну пословну сарадњу и истражити нова тржишта.

 

Избор из вести

Продужетак конкурса РАС-а

Развојна агенција Србије (РАС) обавештава да је због ванредног стања, уведеног у циљу спречавања ширења вируса ЦОВИД-19, продужено трајање Јавног позива за учешће у Програму подршке за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија у 2020. години, за додатних 60 дана.

У складу са ванредним стањем И мерама сузбијања епидемије вируса ЦОВИД 19, обавеставамо вас да смо продузили трајање ЈП за Програм стандардизоване услуге менторинга за секторе прерадјивацке индустрије, на 10.јун 2020.

 

Тренутна посета

Имамо 449 гостију на мрежи

Придружите нам се на

РРА Youtube канал
РРА Facebook профил
РРА Twitter
РРА LinkedIn профил
Сада сте овде Завршени конкурси Менторинг за 100 новооснованих и постојећих МСПП и кластере