RRA Zlatiborske oblasti

RRA Header

Позив консултантима да доставе понуде за ангажман на ПСД пројекту - 2

Рок за пријаву: уторак, 21. јануар 2014.

Опис послова/пројектни задатак

Предмет задатка: Процена потенцијалних МСПП клијената и процена потреба изабраних корисника

1. Историјат
Национална агенција за регионални развој (НАРР) је једна од главних владиних институција надлежних за подршку сектору малих и средњих предузећа и предузетништва (скраћено: МСПП) у Србији. Од 2001. године НАРР је један од главних „стејкхолдера“ (заинтересованих страна, релевантних институција), као институција која имплементира разне програме намењене подршци и развоју сектору МСПП у Србији. У периоду 2001-2009. НАРР је пословала као Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа и предузетништва (РАМСПП); на основу одредби новог Закона о регионалном развоју који је усвојен 2009. године, РАМСПП је трансформисана у НАРР, при чему је добила шире надлежности. Сектор МСПП је тиме постао један од три стуба надлежности Агенције, док су друга два стуба надлежности везани за послове регионалног развоја и инфраструктурних пројеката финансираних из буџета Републике Србије.

Током читавог периода постојања НАРР/РАМСПП (у даљем тексту се Агенција наводи као НАРР), ова институција је имплементирала различите програме и пројекте који имају за циљ подршку МСПП сектору у Србији, како финансијску, тако и нефинансијску.

Упоредо са свим наведеним, НАРР учествује у бројним међународним пројектима и програмима, како билатералним, тако и мултилатералним, што је ојачало Агенцијске ресурсе и успоставило чврсту структуру способну да имплементира све облике подршке и уопштено сарадње, са нагласком на међународној сарадњи.

Имајући у виду све наведено, Влада Сједињених Америчких Држава, желећи да подржи развој приватног сектора у Србији („PSD-Private Sector Development“) кроз агенцију „УСАИД - USAID“, успоставила је сарадњу са НАРР. Као резултат овог настојања Владе САД, нови пројекат развоја приватног сектора је израђен у блиској сарадњи НАРР и „USAID“, са намером да подржи оснивање и развој приватног бизниса у 12 градова и општина јужне и југозападне Србије (Лесковац, Врање, Бујановац, Прешево, Медвеђа, Рашка, Нови Пазар, Сјеница, Тутин, Пријепоље, Прибој, Нова Варош).

Предвиђено је да се кроз овај четворогодишњи Пројекат више од 250 потенцијалних предузетника и МСПП из горе наведених градова и општина подржи кроз разноврсне обуке, саветодавне (консалтинг) и менторинг активности. Од овога броја потенцијалних корисника, одређени број ће такође имати могућност да користи новчана средства за увођење стандарда квалитета и остале видове техничке подршке.

У имплементацију Пројекта НАРР ће укључити акредитоване регионалне развојне агенције (АРРА), које су надлежне за подручје предметних 12 градова и општина где се Пројекат реализује и то: АРРА „Златибор“ из Ужица, АРРА „СЕДА“ из Новог Пазара, Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа из Лесковца и Регионалну агенцију за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа из Краљева, као и Регионалну агенцију за развој МСПП из Врања. Поред активности за чију имплементацију ће наведене агенције бити надлежне, за одређене активности ће бити потребна помоћ спољних стручњака (експерата), који ће повремено бити ангажовани.

2. Делокруг рада

Следећи сектори са потенцијалом за краткорочни раст су присутни у циљаним регионима: агробизнис (тј. млекарска индустрија, прерада меса, поврће), мода (односно, текстил и одећа, обућа) и лака индустрија (тј. дрвна и алуминијумска столарија, врата, прозори, мокри чворови, скеле).  У сарадњи са акредитованим регионалним развојним агенцијама (АРРА) и краткорочно ангажованим консултантима НАРР ће спровести интервјуе са 250-300 МСПП у циљаним регионима и општинама у јужној и југозападној Србији. На основу реализованих интервјуа, НАРР ће испоручити листу потенцијалних МСПП корисника УСАИД-у и у коначном ће изабрати 120 МСПП за даљу подршку. Изабраних 120 МСПП  ће даље бити процењени ради анализе њихових потреба за техничком подршком са циљем повећања продаје и продуктивности.

Да би се постигли ови циљеви, испод наведене активности се морају реализовати:
1. Дефинисање критеријума и израда упитника за избор;
2. Израда извештаја о интервјуисаним компанијама;
3. Спровођење  “value chain” радионица  у оквиру приоритетних подсектора;
4. Подношење извештаја о ланцима вредности у приоритетним подсекторима и израда иницијалног плана интервенције;
5. Креирање листе предлога одабраних клијент компанија;
6. Израда предлога упитника за менаџмент клијент компанија ради анализе потреба компанија;
7. Креирање извештаја о процени потреба за техничком подршком.

3. Пројектни задатак
• Спровести скраћени попис постојећих компанија и идентификовати “гепове“:
 припремити нацрт критеријума и упитника за избор МСПП који ће се разматрати са НАРР и УСАИД (НАРР ће доставити експерту оквир критеријума и нацрт  упитника); укупан број дана ангажовања за ову активност је  4; период реализације је 03.-07. фебруар 2014.
 припремити први нацрт Извештаја о интервјуисаним компанијама (извештај садржи: 1) листу интервјуисаних МСПП са „геп“ анализом; 2) сажетак са бар једне одржане радионице са МСПП представницима идентификованим у оквиру приоритетних подсектора по сектору; 3) анализе приоритетних ланаца вредности подсектора са иницијалним планом интервенције заснованом на одржаним радионицама) на који ће НАРР и УСАИД дати коментаре и предлоге; рок реализације је II месец;
- Припремити листу интервјуисаних МСПП заједно са „геп“ анализом за посматране компаније; укупан број дана ангажовања за ову активност  је  10; период реализације је 03. -16. март 2014.
- Припремити агенду, спровести радионице ради идентификовања приоритетних подсекторских ланаца вредности међу интервјуисаним компанијама и припремити сажетак о реализованим радионицама (напомена: у координацији са активношћу 1.3); укупан број дана ангажовања за ову активност  је 11; период реализације је 10. -30. март 2014.  пожељна 3 стручњака.
- Припремити први нацрт Извештаја о спроведеним радионицама који садржи одељак који покрива анализу "приоритетних" подсекторских ланаца вредности  и предложен или илустративан план интервенције; укупан број дана ангажовања за ову активност  је 12; период реализације је 24. март -06. април 2014.  пожељна 3 стручњака.
 Припремити листу 120 клијент компанија које ће бити изабране од стране НАРР и УСАИД; активност подразумева и  учешће на уводном (једнодневном) састанку са изабраним клијентима сваке АРРА пре фазе два (даље анализе потреба изабраних корисника); укупан број дана ангажовања за ову активност је 12; период реализације је 01. -20. април 2014.

• Спровести анализу потреба изабраних компанија ради испитивања потреба за техничком подршком:
 Припремити упитник за менаџмент компанија; укупан број дана ангажовања за ову активност је  2; период реализације је прва декада маја 2014.
 Припремити нацрт извештаја о процени потреба (извештај укључује специфичне унутрашње „гепове“ и екстерна ограничења која су уобичајена међу изабраним МСПП, као и део у вези специфичних врста потребне техничке подршке) који ће се разматрати са НАРР и УСАИД;  Напомена: Закључци извештаја о могућностима и ризицима у изабраним подсекторима који ће бити спроведени у предстојећем периоду биће узети у обзир код процене потреба корисника; укупан број дана ангажовања за ову активност је  12; период реализације је мај/јун 2014.

4. Стручна квалификација
• Диплома факултета;
• Радно искуство у МСПП сектору дуже од пет година;
• Искуство у области економије и развоја сектора малих и средњих предузећа и предузетништва;
• Искуство у раду на донаторским пројектима (посебно на УСАИД пројектима) ће се сматрати као предност;
• Активно знање енглеског језика;
• Спремност за сарадњу као део тима са другим експертима ће се сматрати као предност.

5. Временски оквир реализације
• од  1. фебруара 2014. године до 1. јула 2014. године; током 5 месеци;
• укупан број дана ангажмана је максимално 63 дана.

6. Документи који се предају НАРР
На крају уговорног ангажовања, од консултаната се захтева да поднесу материјале у наставку у електронском облику:
• коначни извештај и све припремљене и коришћене материјале, агенде и парцијалне извештаје на српском језику;
• двојезичне (на енглеском и српском) извештаје у оквиру ставки 2., 4., 5. и 7. описаних у делокругу рада.

Носилац ауторских права на израђеном материјалу је НАРР.

7. Пријављивање
Заинтересовани кандидати (консултанти) се позивају да одговоре, тачније да доставе своју понуду за реализацију предметних услуга.
Кандидати достављају следећа документа на српском и енглеском језику:
• Радна биографија;
• Нацрт понуде са описом посла и временским распоредом активности;
• Референтну листу клијената са реализованим активностима у последњих 5 година;
• Процена трошкова у бруто износу, за укупан број дана ангажовања, као и процена трошкова у бруто износу по ставкама/активностима појединачно.

(Трошкови који могу настати ван побројаних активности, у случајевима припрема понуде, преговарања, потписивања уговора итд., нису признати и не могу бити плаћени)
Наведени период реализације активности је оквиран и може бити подложан мањим одступањима.

Напомена:

Рок за пријаву: уторак, 21. јануар 2014.

Пријаве се достављају једној од акредитованих регионалних развојних агенција, електронски, на доле наведене „е-mail“ адресе:
1. АРРА Златибор - Регионална развојна агенција „Златибор“; Адреса: Петра Ћеловића бб, Ужице;  Тел: 031/523-065, 031/510-098; Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
2. АРРА Нови Пазар - Регионална развојна агенција Санџака - СЕДА; Адреса: 7. јула бб, Нови Пазар;  Тел: 020/332-700, 317-551; Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
3. АРРА Краљево - Регионална агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа; Адреса: Цара Душана 49, Краљево;  Тел: 036/397-777; Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
4. АРРА Лесковац - Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа; Адреса: Пана Ђукића 42, Лесковац;  Тел: 016/315-0115; Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Избор из конкурса

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПАКЕТA УСЛУГА ЗА МЛАДЕ И ЖЕНЕ ПРЕДУЗЕТНИЦЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПАКЕТA УСЛУГА ЗА МЛАДЕ И ЖЕНЕ ПРЕДУЗЕТНИЦЕ

У оквиру

Програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2021. години, Министарства привреде

Јавни позив за спровођење пакета услуга за младе и жене предузетнице објављује се у складу са Програмом стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2021. години, Министарства привреде, који се реализује преко Развојне агенције Србије и акредитованих регионалних развојних агенција (у даљем тексту: Програм ССУ за ММСПП).

 

Избор из вести

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПАКЕТA УСЛУГА ЗА МЛАДЕ И ЖЕНЕ ПРЕДУЗЕТНИЦЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПАКЕТA УСЛУГА ЗА МЛАДЕ И ЖЕНЕ ПРЕДУЗЕТНИЦЕ

У оквиру

Програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2021. години, Министарства привреде

Јавни позив за спровођење пакета услуга за младе и жене предузетнице објављује се у складу са Програмом стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2021. години, Министарства привреде, који се реализује преко Развојне агенције Србије и акредитованих регионалних развојних агенција (у даљем тексту: Програм ССУ за ММСПП).

 

 

Тренутна посета

Имамо 458 гостију на мрежи

Придружите нам се на

РРА Youtube канал
РРА Facebook профил
РРА Twitter
РРА LinkedIn профил
Сада сте овде Завршени конкурси Позив консултантима да доставе понуде за ангажман на ПСД пројекту - 2