RRA Zlatiborske oblasti

RRA Header

Позив консултантима да доставе понуде за ангажман на ПСД пројекту - 3

Рок за пријаву: уторак, 21. јануар 2014.

Опис послова/пројектни задатак

Предмет задатка: Кратка анализа и избор постојећих удружења и кластера и процена потреба одабраних корисника. Увид у производе и услуге које се пружају члановима изабраних корисника у циљу одређивања припритетних видова подршке

1. Историјат
Национална агенција за регионални развој (НАРР) је једна од главних владиних институција надлежних за подршку сектору малих и средњих предузећа и предузетништва (скраћено: МСПП) у Србији. Од 2001. године НАРР је један од главних „стејкхолдера“ (заинтересованих страна, релевантних институција), као институција која имплементира разне програме намењене подршци и развоју сектору МСПП у Србији. У периоду 2001-2009. НАРР је пословала као Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа и предузетништва (РАМСПП); на основу одредби новог Закона о регионалном развоју који је усвојен 2009. године, РАМСПП је трансформисана у НАРР, при чему је добила шире надлежности. Сектор МСПП је тиме постао један од три стуба надлежности Агенције, док су друга два стуба надлежности везани за послове регионалног развоја и инфраструктурних пројеката финансираних из буџета Републике Србије.

Током читавог периода постојања НАРР/РАМСПП (у даљем тексту се Агенција наводи као НАРР), ова институција је имплементирала различите програме и пројекте који имају за циљ подршку МСПП сектору у Србији, како финансијску, тако и нефинансијску.
Упоредо са свим наведеним, НАРР учествује у бројним међународним пројектима и програмима, како билатералним, тако и мултилатералним, што је ојачало Агенцијске ресурсе и успоставило чврсту структуру способну да имплементира све облике подршке и уопштено сарадње, са нагласком на међународној сарадњи.

Имајући у виду све наведено, Влада Сједињених Америчких Држава, желећи да подржи развој приватног сектора у Србији („PSD-Private Sector Development“) кроз агенцију „УСАИД - USAID“, успоставила је сарадњу са НАРР. Као резултат овог настојања Владе САД, нови пројекат развоја приватног сектора је израђен у блиској сарадњи НАРР и „USAID“, са намером да подржи оснивање и развој приватног бизниса у 12 градова и општина јужне и југозападне Србије (Лесковац, Врање, Бујановац, Прешево, Медвеђа, Рашка, Нови Пазар, Сјеница, Тутин, Пријепоље, Прибој, Нова Варош).

Предвиђено је да се кроз овај четворогодишњи Пројекат више од 250 потенцијалних предузетника и МСПП из горе наведених градова и општина подржи кроз разноврсне обуке, саветодавне (консалтинг) и менторинг активности. Од овога броја потенцијалних корисника, одређени број ће такође имати могућност да користи новчана средства за увођење стандарда квалитета и остале видове техничке подршке. Пројекат ће подржати и најмање четири удружења/клстера из поменутих области кроз тренинге з аменаџмент, техничку подршку и грантове.

У имплементацију Пројекта НАРР ће укључити акредитоване регионалне развојне агенције (АРРА), које су надлежне за подручје предметних 12 градова и општина где се Пројекат реализује и то: АРРА „Златибор“ из Ужица, АРРА „СЕДА“ из Новог Пазара, Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа из Лесковца и Регионалну агенцију за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа из Краљева, као и Регионалну агенцију за развој МСПП из Врања. Поред активности за чију имплементацију ће наведене агенције бити надлежне, за одређене активности ће бити потребна помоћ спољних стручњака (експерата), који ће повремено бити ангажовани.

2. Делокруг рада
Следећи сектори са потенцијалом за краткорочни раст су присутни у циљаним регионима: агробизнис (тј. млекарска индустрија, прерада меса, поврће), мода (односно, текстил и одећа, обућа) и лака индустрија (тј. дрвна и алуминијумска столарија, врата, прозори, мокри чворови, скеле).  У сарадњи са акредитованим регионалним развојним агенцијама (АРРА) и краткорочно ангажованим консултантима НАРР ће спровести попис/кратку анализу постојећих удружења/кластера. Кроз процес интервјуисања и накнадним анализама, ПСД ће идентификовати недостатке у ланцима вредности и подсекторима у којима удружења постоје али су релативно слаба, неактивна или не постоје. У фокусу пројекта биће она удружења у којима би економија обима чланова могла бити постигнута у пружању низа услуга (нпр. информације о стандардима квалитета за извоз, пословни догађаји, представљање и утицај на креирање политике, итд. У првој години, НАРР и АРРА ће изабрати најмање 4 удружења/кластера који ће добити подршку. Након одабира 4 удружења/кластера спровешће се процена потреба за техничком подршком за свако удружење/кластер како би се утврдиле предности и слабости сваког.

Да би се постигли ови циљеви, испод наведене активности се морају реализовати:
1. Дефинисање критеријума и упитника за избор;
2. Израда извештаја о интервјуисаним удружењима/кластерима;
3. Креирање листе предлога одабраних удружења/кластера;
4. Израда упитника за чланове и менаџмент изабраних удружења/кластера ради анализе потреба истих;
5. Израда извештаја о процени потреба;
6. Израда извештаја о процени потреба за тренинзима.

3. Пројектни задатак
• Спровести скраћени попис постојећих удружења/кластера и идентификовати  „гепове“:
 припремити критеријуме и упитник за избор који ће се разматрати са НАРР и УСАИД (НАРР ће доставити експерту оквир критеријума и нацрт  упитника) ; укупан број дана ангажовања за ову активност  је  2; период реализације је 03.-07. фебруар 2014.
 припремити нацрт Извештаја о интервјуисаним удружењима/кластерима (извештај се састоји од листе интервјуисаних удружења/кластера са „геп“ анализом) на који ће НАРР и УСАИД дати коментаре и предлоге. Ова активности подразумева спремност за учешће у процесу  интервјуисања потенцијалних корисника на терену у сарадњи са особљем АРРА у колико за тим постоји потреба (процена је да је број потенијалних клијенат 24 укупно, те да ће 3 удружења/кластера дневно бити интервјуисана) ; укупан број дана ангажовања за ову активност  је 10; период реализације је 10. фебруар -16. март 2014.
 припремити нацрт листе од најмање 4 удружења/кластера који треба да буду изабрани од стране НАРР и УСАИД; активност подразумева и  учешће на уводном (једнодневном) састанку са изабраним клијентима пре фазе два (даље анализе потреба изабраних корисника); укупан број дана ангажовања за ову активност  је  4; период реализације је 17. март -13. април 2014.

• Спровести анализу потреба изабраних компанија чланица кластера како би се анализирали производи и услуге које им пружа удружење/кластер и како би се приоритизовале интервенције:
 припремити упитник за анализу потреба чланова и менаџмента изабраних удружења/кластере; Ова активности подразумева а учешће у процесу  интервјуисања изабраних корисника на терену у сарадњи са особљем АРРА ; укупан број дана ангажовања за ову активност  је  6; период реализације је 21. -30. април 2014.
 припремити нацрт извештаја о процени потреба (извештај укључује специфичне унутрашње „гепове“ и екстерна ограничења која су уобичајена међу изабраним удружењима/кластерима, као и избор специфичних врста интервенција везаних за производе и услуге које се пружају члановима и клијентима) који ће се разматрати са НАРР и УСАИД; Напомена: Закључци извештаја о могућностима и ризицима у изабраним подсекторима који ће бити спроведени у предстојећем периоду биће узети у обзир код процене потреба корисника; укупан број дана ангажовања за ову активност  је  7; период реализације је мај 2014.
 припремити извештај о потребама за тренинзима; укупан број дана ангажовања за ову активност  је 10; период реализације је мај/јун 2014.

4. Стручна квалификација
• Диплома факултета;
• Искуство у раду са МСПП сектором дуже од пет година;
• Искуство у области економије и развоја сектора малих и средњих предузећа и предузетништва и удружења/кластера;
• Искуство у раду на донаторским пројектима (посебно на УСАИД пројектима) ће се сматрати као предност;
• Активно знање енглеског језика;
• Спремност за сарадњу и тимски рад са другим експертима ће се сматрати као предност.

5. Временски оквир реализације
• од 1 фебруара 2014. године до 1. јула 2014. године; током 5 месеци;
• укупан број дана ангажмана је максимално 44 дана.

6. Документи који се предају НАРР
На крају уговорног ангажовања, од консултаната се захтева да поднесу материјале у наставку у електронском облику:
• коначни извештај и све припремљене и коришћене материјале, агенде и парцијалне извештаје на српском језику;
• двојезичне (на енглеском и српском) извештаје у оквиру ставки 2.,3., 5 и 6. описаних у делокругу рада.

Носилац ауторских права на израђеном материјалу је НАРР.

7. Пријављивање
Заинтересовани кандидати (консултанти) се позивају да одговоре, тачније да доставе своју понуду за реализацију предметних услуга.
Кандидати достављају следећа документа на српском и енглеском језику:
• Радна биографија;
• Нацрт понуде са описом посла и временским распоредом активности;
• Референтну листу клијената са реализованим активностима у последњих 5 година;
• Процена трошкова у бруто износу, за укупан број дана ангажовања, као и процена трошкова у бруто износу по ставкама/активностима појединачно.

(Трошкови који могу настати ван побројаних активности, у случајевима припрема понуде, преговарања, потписивања уговора итд., нису признати и не могу бити плаћени)
Наведени период реализације активности је оквиран и може бити подложан мањим одступањима.

Напомена:

Рок за пријаву: уторак, 21. јануар 2014.

Пријаве се достављају једној од акредитованих регионалних развојних агенција, електронски, на доле наведене „е-mail“ адресе:
1. АРРА Златибор - Регионална развојна агенција „Златибор“; Адреса: Петра Ћеловића бб, Ужице;  Тел: 031/523-065, 031/510-098; Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
2. АРРА Нови Пазар - Регионална развојна агенција Санџака - СЕДА; Адреса: 7. јула бб, Нови Пазар;  Тел: 020/332-700, 317-551; Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
3. АРРА Краљево - Регионална агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа; Адреса: Цара Душана 49, Краљево;  Тел: 036/397-777; Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
4. АРРА Лесковац - Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа; Адреса: Пана Ђукића 42, Лесковац;  Тел: 016/315-0115; Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

 

Избор из конкурса

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ЖИВИНАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА

Град Ужице у сарадњи са Регионалном развојном агенцијом „Златибор“ д.о.о. објављује,

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
У ОБЛАСТИ ЖИВИНАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА

Позивају се пољопривредни произвођачи са територије града Ужица који планирају узгој живине у току 2020. године, да своје пријаве доставе Градској управи Града Ужица.
ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Jавним позивом уређују се услови, начин и критеријуми доделе подстицајних средстава у области живинарства на територији града Ужица. Подстицајна средства биће опредељена за узгој живине кроз субвенционисање набавке кока носиља и петлова расе Легхорн, Aмрок, Њухемпшир.
ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВА

 

Избор из вести

Виртуелна конференција и Б2Б састанци - Applied Artificial Intelligence Conference 2020

Развојна агенција Србије, као део активности Европске мреже предузетништва, коорганизатор је конференције Applied Artificial Intelligence Conference 2020 и пословних састанака који ће бити одржани online 11. маја.

 

Тренутна посета

Имамо 514 гостију на мрежи

Придружите нам се на

РРА Youtube канал
РРА Facebook профил
РРА Twitter
РРА LinkedIn профил
Сада сте овде Завршени конкурси Позив консултантима да доставе понуде за ангажман на ПСД пројекту - 3