RRA Zlatiborske oblasti

RRA Header

Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке јачању регионалне конкурентности у 2014. години

Рок за пријаву: среда, 01. октобар 2014.

На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину („Службени гласник РСˮ, бр. 114/13) и Уредбе о утврђивању Програма подршке регионалном и локалном развоју у 2014. години („Службени гласник РСˮ, бр.27/14) Република Србија Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе расписује ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке јачању регионалне конкурентности у 2014. години за меру повећања регионалне и локалне конкурентности и меру суфинансирања учешћа акредитованих регионалних развојних агенција у реализацији регионалних пројеката.

Меру повећања регионалне и локалне конкурентности и меру суфинансирања учешћа акредитованих регионалних развојних агенција у реализацији регионалних пројеката у 2014. години, спроводи Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе (у даљем тексту: Министарство) у сарадњи са Националном агенцијом за регионални развој (у даљем тексту: Национална агенција).

1. Услови за учествовање у поступку доделе средстава у оквиру мере повећања регионалне и локалне конкурентности

1.1. Корисници бесповратних средстава
Право на коришћење бесповратних средстава имају привредна друштва која су регистрована у Агенцији за привредне регистре за обављање делатности сврстаних у сектору C, област од 10 до 33 према Уредби о класификацији делатности („Службени гласник РС”, број 54/10), а у складу са чланом 6. Закона о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС”, број 62/13) разврстана као средња правна лица (у даљем тексту: средња привредна друштва).

1.2. Намена бесповратних средстава
Средства се могу користити за:
а) суфинансирање инфраструктурних трошкова – грађења, доградње, адаптације и инвестиционог одржавања објеката средњег привредног друштва за потребе усклађивања са захтевима стандарда за производ (нпр. CE, HACCP, ISO 16949, GOST-R, KOSHER и др.);
б) суфинансирање трошкова развоја новог производа.

1.3. Услови за учествовање у поступку доделе средстава
Право на коришћење бесповратних средстава имају средња привредна друштва која испуњавају следеће услове:
1) да су поднели попуњен пријавни формулар Министарству;
2) да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације;
3) да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса;
4) да су у већинском домаћем приватном власништву;
5) да су регистровани у Агенцији за привредне регистре за обављање делатности сврстаних у сектору C, област од 10 до 33 према Уредби о класификацији делатности;
6) да нису у тешкоћама, а према дефиницији садржаној у Уредби о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС”, бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13 и 97/13);
7) да им у року од две године пре подношења пријаве није изречена правоснажна мера забране обављања делатности;
8) да су основана најкасније у 2009. години;
9) да су у периоду од 1. јануара 2013. године до дана подношења захтева средња привредна друштва која имају седиште или огранак на територији јединица локалних самоуправа које су разврстане у трећу и четврту групу степена развијености имала најмање 50 запослених на неодређено време, односно најмање 100 запослених за средња привредна друштва која имају седиште на територији јединица локалних самоуправа које су разврстане у прву и другу групу степена развијености;
10) да за исте активности за које конкуришу за доделу средстава нису користили подстицајна средства која потичу из буџета Републике Србије, буџета Аутономне покрајине Војводине, буџета јединице локалне самоуправе или донаторских организација;
У погледу степена развијености јединица локалних самоуправа примењиваће се Уредба о утврђивању степена развијености региона и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 62/13) до ступања на снагу акта Владе којим се утврђује јединствена листа развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину.
Средња привредна друштва могу поднети само једну пријаву за доделу бесповратних средстава и то за само један тип стандарда, односно једну пријаву за развој новог производа.

1.4. Оправдани трошкови и финансијски оквир
а) Суфинансираће се трошкови активности грађења, доградње, адаптације и инвестиционог одржавања објеката које средња привредна друштва реализују у фази припрема за усклађивање са захтевима стандарда за производ. Планом/пројектом усклађивања са захтевима стандарда за производ морају бити предвиђене фазе и активности по фазама. План мора бити израђен и оверен од стране стручног лица и прихваћен од стране одговорног лица у привредном друштву.
Министарство ће суфинансирати до 50% оправданих трошкова за реализацију активности грађења, доградње, адаптације и инвестиционог одржавања објеката, привредног друштва без пореза на додату вредност за средња привредна друштва која имају седиште или огранак на територији јединица локалних самоуправа која су разврстана у трећу и четврту групу степена развијености, односно до 25% оправданих трошкова за реализацију активности грађења, доградње, адаптације и инвестиционог одржавања објеката, привредног друштва без пореза на додату вредност за средња привредна друштва која имају седиште на територији јединица локалних самоуправа која су разврстана у прву и другу групу степена развијености. Преостали износ средстава корисници су обавезни да финансирају из сопствених извора или из средстава која не потичу из буџета Републике Србије, буџета Аутномне покрајине Војводине, буџета јединице локалне самоуправе или донаторских организација.
Износ одобрене бесповратне помоћи за суфинансирање инфраструктурних трошкова за потребе усклађивања са захтевима стандарда за производ не може бити већи од 1.000.000,00 динара без пореза на додату вредност по кориснику.
б) Код активности развоја новог производа (обухвата припрему производње нових производа у техничком и технолошком смислу) суфинансираће се само следећи оправдани трошкови:
- израде техничке документације за нови производ;
- израде прототипа производа;
- тестирања/испитивања прототипа;
- израда каталога новог производа.
Министарство ће суфинансирати до 50% оправданих трошкова за развој новог производа, привредног друштва без пореза на додату вредност за средња привредна друштва која имају седиште или огранак на територији јединица локалних самоуправа која су разврстана у трећу и четврту групу степена развијености, односно до 25% оправданих трошкова за развој новог производа, привредног друштва без пореза на додату вредност за средња привредна друштва која имају седиште или огранак на територији јединица локалних самоуправа која су разврстана у прву и другу групу степена развијености. Преостали износ средстава корисници су обавезни да финансирају из сопствених извора или из средстава која не потичу из буџета Републике Србије, буџета Аутномне покрајине Војводине, буџета јединице локалне самоуправе или донаторских организација.

За израду прототипа и тестирање/испитивање прототипа изузетно се могу признати и трошкови материјала, као и трошкови коришћења опреме који не могу да буду виши од 30% вредности активности из понуде/предуговора.
Код активности развоја новог производа признаће се само трошкови који су повезани са сарадњом привредног субјекта и научно-истраживачке организације, факултета,  иновационог центра,  лабораторије и консултантске куће.
Износ одобрене бесповратне помоћи за развој новог производа не може бити већи од 1.000.000,00 динара без пореза на додату вредност по кориснику.
Код трошкова каталога новог производа суфинансираће се трошкови припреме и израде каталога који треба да садржи информације о средњем привредном друштву, новом производу и асортиману осталих производа са њиховим основним карактеристикама и податке о регионалној лоцираности привредног друштва.

1.5. Неопходна документација за пријављивање

Документација која се обавезно доставља приликом подношења захтева за суфинансирања инфраструктурних трошкова:
1) правилно попуњен пријавни формулар - Образац број 1а;
2) потписана писмена изјава подносиоца пријаве о прихватању услова за доделу средстава - Образац број 2а;
3) потписана писмена изјава реализатора активности - Образац број 3а;
4) потписана писмена изјава подносиоца пријаве о власничкој структури - Образац број 4а;
5) потписана и оверена писмена изјава подносиоца пријаве о додељеној државној помоћи мале вредности (de minimis државна помоћ) – Образац број 5а;
6) оверена копија ППОД обрасца Пореске управе за месец јануар 2014. године
7) потписан уговор и план активности увођења стандарда подносиоца пријаве са консултантском кућом која уводи стандард са референцама привредног субјекта пружаоца услуга и биографијама ангажованих пружаоца услуга;
8) годишњи финансијски извештај за 2010, 2011, 2012. и 2013. годину (биланс стања, биланс успеха и статистички анекс) предат Агенцији за привредне регистре;
9) оригинал (или оверена копија) потврда надлежне филијале Пореске управе да је подносилац пријаве измирио све обавезе по основу пореза и доприноса закључно са датумом објављивања јавног позива;
10) оригинал потврда надлежног органа да средњем привредном друштву у последње две године није изречена правоснажна мера забране обављања делатности;
11) све неопходне дозволе (копије решења) надлежног органа у складу са Законом о планирању и изградњи;
12) предуговор/уговор подносиоца пријаве закључен са понуђачем инфраструктурних активности (грађења, доградње, адаптације и инвестиционог одржавања објеката) оверен и потписан  који садржи јасно дефинисан обим активности, временски план реализације активности и цену активности  изражену у динарима без пореза на додату вредност (са референцама привредног субјекта извођача активности са биографијама главног тима извођача радова).

Документација која се обавезно доставља приликом подношења захтева за намене суфинансирање трошкова развоја новог производа:
1) правилно попуњен пријавни формулар - Образац број 1б;
2) потписана писмена изјава о прихватању услова за доделу средстава - Образац број 2б;
3) потписана писмена изјава реализатора активности - Образац број 3б;
4) потписана писмена изјава о власничкој структури - Образац број 4б;
5) потписана и оверена писмена изјава подносиоца пријаве о додељеној државној помоћи мале вредности (de minimis државна помоћ) – Образац број 5б
6) понуда или предуговор са реализатором активности, оверена и потписана од стране понуђача која као обавезан део мора садржати референтну листу и CV главног експерта;
7) годишњи финансијски извештај за 2010, 2011, 2012. И 2013. годину (биланс стања, биланс успеха и статистички анекс) предат Агенцији за привредне регистре;
8) оригинал (или оверена копија) потврде надлежне филијале Пореске управе да је подносилац захтева измирио све обавезе по основу пореза и доприноса закључно са датумом објављивања јавног позива;
9) оверена копија ППОД обрасца Пореске управе за месец јануар 2014. године;
10) оригинал (или оверена копија) потврде надлежног органа да средњем привредном друштву у последње две године није изречена правоснажна мера забране обављања делатности.
Активност може бити започета тек након потписивања уговора о додели бесповратних средстава са Националном агенцијом и завршена, најкасније до 30. јуна 2015. године.
Прецизно и тачно попуњена пријава и пратећа документација у два примерка, предаје се лично или препорученом поштом Министарству. Средња привредна друштва могу поднети само једну пријаву за доделу бесповратних средстава и то за само један тип стандарда, односно једну пријаву за развој новог производа.

2. Услови за учествовање у поступку доделе средстава у оквиру мере суфинансирања учешћа акредитованих регионалних развојних агенција у реализацији регионалних пројеката

2.1. Корисници бесповратних средстава
Право на коришћење бесповратних средстава имају акредитоване регионалне развојне агенције (у даљем тексту: АРРА), основане у складу са Законом о регионалном развоју („Службени гласник РС” бр. 51/09 и 30/10) и Уредбом о утврђивању услова, критеријума и начина акредитације за обављање послова регионалног развоја и одузимања акредитације пре истека рока на који је издата („Службени гласник РС” бр. 74/10 и 4/12).

2.2.Намена бесповратних средстава
Бесповратна средстава су намењена за суфинансирање учешћа АРРА у реализацији пројеката од значаја за регионални и локални развој, који се финансирају из домаћих и међународних извора, као и за унапређење међуопштинске, међурегионалне, прекограничне и међународне сарадње, који су АРРА одобрени на јавном конкурсу код домаћег или међународног донатора;
Пројекти од значаја за регионални развој који су предмет суфинансирања од стране Министарства су:
1) развој и унапређење пословне инфраструктуре, укључујући и основну инфраструктуру која доприноси развоју пословне инфраструктуре (прилазни пут, комунална инфраструктура и сл). Под пословном инфраструктуром подразумевају се: индустријске зоне, индустријски паркови, бизнис инкубатори;
2) пројекти који доприносе стварању повољних услова за пословање, отварање малих и средњих предузећа, повећање запослености, иновативности и конкурентности, побољшање пословне и инвестиционе климе;
3) регенерација браунфилд локација;
4) успостављање и/или унапређење међуопштинске сарадње;
5) пројекти јавно-приватног партнерства;
6) урбано-рурални пројекти;
7) побољшање општинских услуга кроз унапређење сервисних центара за грађане и привреду.

2.3. Услови за добијање средстава
Право на коришћење бесповратних средстава имају АРРА које испуњавају следеће услове:
1) да су обезбедили средства за суфинансирање пројекта;
2) да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације;
3) да имају измирене обавезе по основу пореза и доприноса;
4) да рачун подносиоца захтева није у блокади;
5) да су потписали уговор са представницима домаћег или међународног донатора у случају суфинансирања реализације пројеката од значаја за регионални развој.

2.4. Финансијски оквир
Бесповратна средстава се додељују у складу са наменом средстава на следећи начин:
За пројекте АРРА Министарство ће суфинансирати до 50% финансијског учешћа које су обезбедиле АРРА и то само за оправдане трошкове, без пореза на додату вредност. Максимални износ одобрене бесповратне помоћи не може прећи износ од 1.000.000,00 динара.
Код пројеката са учешћем више партнера који заједнички учествују у кофинансирању пројекта, право на суфинансирања остварују сви партнери сразмерно учешћу, а средства добија носилац пројекта који је одговоран за расподелу средстава.
Суфинансираће се оправдани трошкови: трошкови људских ресурса, радови, трошкови пројекта: трошкови превода, трошкови израде студија, истраживања, трошкови израде пројектно-техничке документације, трошкови израде публикација, трошкови за повећање видљивости пројекта, трошкови евалуације.
Трошкови људских ресурса не могу да буду виши од 20% укупног износа средстава која АРРА тражи од Министарства.

2.5. Неопходна документација за пријављивање
Документација која се обавезно доставља приликом пријављивања:
1) правилно попуњен пријавни формулар - Образац број 1;
2) оснивачки акт подносиоца захтева (потписан и оверен);
3) извештај Народне банке Србије да рачун подносиоца није у блокади;
4) оверена копија финансијских извештаја подносиоца за претходну финансијску годину (биланс стања и биланс успеха) за коју су рачуни затворени и завршни рачун;
5)потврду надлежне филијале Пореске управе о измиреним обавезама по основу пореза и доприноса закључно са датумом објављивања јавног позива;
6) потписана писмена изјава о сарадњи јединица локалне самоуправе или других партнера (уколико постоји) - Образац број 2;
7) потписана писмена изјава о сагласности са условима из јавног позива и сагласност подносиоца захтева да има обезбеђена средства за суфинансирање пројекта - Образац број 3;
8) потписан и оверен образац трошкова пројекта са структуром суфинансирања подносиоца захтева, са приказом обезбеђених извора средства за суфинансирање пројекта - Образац број 4;
9) решење о акредитацији;
10) оверена копија уговора којим је одобрен пројекат (пројекат треба да буде одобрен најраније од 1. јануара 2013. године, а уговор потписан најраније 1. јануара 2013. године а најкасније на дан подношења пријаве Министарству) од стране овлашћених институција које спроводе домаће и међународне конкурсе, са оригиналном конкурсном документацијом за коју се тражи суфинансирање на ЦД-у;
11) биографија координатора и пројектног тима који су ангажовани на пројекту.

Све активности за које се тражи суфинансирање у оквиру пројекта, морају да буду завршене до 30. јуна 2015. године.

3. Начин пријављивања и рок за подношење пријава
Тачно попуњен пријавни формулар и пратећа документација за меру повећања регионалне и локалне конкурентности и меру суфинансирања учешћа акредитованих регионалних развојних агенција у реализацији регионалних пројеката у складу са Јавним позивом и Уредбом предају се у два примерка на писарници Министарства или доставља препорученом поштом на адресу: Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе, Влајковићева 10, 11000 Београд.

За меру повећања регионалне и локалне конкурентности пријаве се предају у затвореној коверти са назнаком „Пријава за Јавни позив мера повећања регионалне и локалне конкурентности - НЕ ОТВАРАТИ”, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте. Пријаве које на коверти не садрже наведену назнаку биће аутоматски дисквалификоване.

За меру суфинансирања учешћа акредитованих регионалних развојних агенција  у реализацији регионалних пројеката пријаве се предају у затвореној коверти са назнаком „Пријава за Јавни позив - мерa суфинансирања учешћа акредитованих регионалних развојних агенција у реализацији регионалних пројеката са назнаком НЕ ОТВАРАТИ”, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте. Непотпуне пријаве се неће разматрати.
Јавни позив, пријавни формулар, Уредба о утврђивању Програма подршке јачању регионалне конкурентности у 2014. години и сви потребни обрасци су доступни на интернет страни Министарства на адреси www.mrrls.gov.rs и нa интернет страни Националне агенције на адреси  www.narr.gov.rs.

Jaвни позив ће бити отворен до 1. октобра 2014. године односно док се не утроше расположива средства.

Све детаљније информације могу се добити у Министарству позивом на следеће бројеве телефона: 011/333-4166 Жељко Сокановић и 011/333-4184 Милица Михаиловић или имејлом на електронску адресу Министарства Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

 

Пратећу документацију можете погледати овде.

Избор из конкурса

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ЖИВИНАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА

Град Ужице у сарадњи са Регионалном развојном агенцијом „Златибор“ д.о.о. објављује,

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
У ОБЛАСТИ ЖИВИНАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА

Позивају се пољопривредни произвођачи са територије града Ужица који планирају узгој живине у току 2020. године, да своје пријаве доставе Градској управи Града Ужица.
ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Jавним позивом уређују се услови, начин и критеријуми доделе подстицајних средстава у области живинарства на територији града Ужица. Подстицајна средства биће опредељена за узгој живине кроз субвенционисање набавке кока носиља и петлова расе Легхорн, Aмрок, Њухемпшир.
ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВА

 

Избор из вести

Где набавити енергент на бази дрвне биомасе у Региону?

У претходном периоду Радна група за биомасу Златиборске области, уз подршку ГИЗ ДКТИ програма, реализовала је теренско истраживање и својеврсни попис свих произвођача, дистрибутера и трговаца енергентима на бази дрвне биомасе (цепано дрво, пелет, брикет, сечка, ћумур) који су регистровани и послују на територији 9 општина Златиборске области: Ариља, Бајине Баште, Чајетине, Косјерића, Нове Вароши, Пожеге, Прибоја, Пријепоља и Ужица. Након прикупљања свих података, ова база је урађена у форми картографског приказа и доступна је на интернет страници РРА Златибор.

 

Тренутна посета

Имамо 656 гостију на мрежи

Придружите нам се на

РРА Youtube канал
РРА Facebook профил
РРА Twitter
РРА LinkedIn профил
Сада сте овде Завршени конкурси Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке јачању регионалне конкурентности у 2014. години