RRA Zlatiborske oblasti

RRA Header

Јавни позив за учешће у Програму за унапређење сарадње и подизање капацитета на регионалном и локалном нивоу

Развојна агенција Србије (у даљем тексту: РАС) кроз спровођење Програмa за унапређење сарадње и подизање капацитета на регионалном и локалном нивоу (у даљем тексту: Програм) има за циљ унапређење економског и регионалног развоја кроз јачање међуинституционалне сарадње и капацитета АРРА, ЈЛС и КЛЕР. Програм се раализује кроз следеће активности:

- промоцију значаја регионалног развоја и субјеката регионалног развоја, као и важности придруживања ЕУ;
- умрежавање партнера на међународном, регионалном и локалном нивоу кроз унапређивање и јачање међуинституционалне сарадње;
- унапређење капацитета субјеката регионалног развоја у областима: управљање развојним пројектима, привлачење директних инвестиција и промоција   извоза;
- приступ и повлачење средстава из различитих извора финансирања (ЕУ и други фондови);
- подршку за подстицање равномернијег регионалног развоја кроз реализацију међуинституционалних активности и креирање механизама подршке ММСП и - предузетницима (кроз прикупљање података о потребама привреде, обраду и анализу података), односно стимулисање пословног удруживања и креирањe ланаца вредности.

 


Подносилац пријаве у својој пријави наводи активности које планира да реализује уколико му се одобре финансијска средства од стране РАС. Пројекат представља скуп тих активности.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ

Право на учешће у Програму и коришћење бесповратних средстава имају АРРА и ЈЛС, односно КЛЕР, као партнери, уколико испуњавају следеће опште услове:

1.      да имају уговор о сарадњи партнера на пројекту;

2.      да имају измирене обавезе по основу пореза и доприноса;

3.      да су обезбедили обавезно учешће за реализацију пројекта у складу са овим програмом;

4.      да за исте активности за које конкуришу за доделу бесповратних средстава нису користили подстицајна средства која потичу из буџета Републике Србије, буџета Аутономне покрајине Војводине и буџета ЈЛС или донаторских организација.

Подносилац пријаве може да кандидује највише један пројекат. Као Подносилац пријаве сматрају се сви партнери на пројекту.

Средства се не могу користити за:

1. пројекте чији ће учинак непосредно користити једном привредном субјекту;

2. пројектне активности које су усмерене ка секторима: дуванска индустрија; организација игара на срећу; производња и продаја оружја и војне опреме; трговина и примарна пољопривредна производња;

3. пројекте који се тичу само или углавном индивидуалних стипендија за студије и обуке, као и индивидуална спонзорства за учешће на радионицама;

4. заостале обавезе по основу такси и пореза, зајмове и рате за отплату кредита;

5. трошкове гаранција, полиса осигурања, камате, трошкове банкарског пословања и курсне разлике;

6. царинске и административне трошкове;

7. трошкове принудне наплате;

8. пројекти који су повезани са политичким партијама;

9. пројекте усмерене на донације у добротворне сврхе.


ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

Укупан буџет Програма износи 10.000.000,00 динара.

Расположива средства се одобравају по пројекту као суфинансирање у висини до 50% оправданих трошкова пројекта без ПДВ.


Максималан износ бесповратних средстава је 2.000.000,00 динара.


Крајњи рок за завршетак уговорених активности и реализацију плаћања у оквиру одобреног пројекта је 18 месеци од датума потписивања уговора са РАС.


Трошкови пројекта

Оправдани трошкови су трошкови за које се одобравају бесповратна средства по овом пројекту, а који испуњавају следеће услове:

(1)   да су настали током реализације пројекта;

(2)   да су наведени у планираном буџету пројекта;

(3)   да су неопходни за имплементацију активности пројекта;

(4)   да су мерљиви и да се евидентирају, а према важећим рачуноводственим стандардима;

(5)   да су разумни у складу са захтевима финансијског управљања, посебно у погледу економичности и ефикасности;

(6) да се наведени трошкови не покривају из неких других извора финансирања (не сме доћи до дуплог финансирања).


Као оправдани трошкови пројекта признају се:

1.      Трошкови припреме и организације догађаја (обука, семинар, конференција и сл.):

1.1            Трошкови ангажовања предавача, тренера, ментора и модератора;

1.2            Трошкови превода;

1.3            Трошкови закупа простора и/или опреме;

1.4            Трошкови освежења за учеснике (кетеринг, безалкохолна пића);

1.5            Трошкови припреме, израде и набавке промотивног материјала (трошкови дизајна, израда позивница, публикација, лифлета, брошура, упутстава, фасцикле, оловке, УСБ и сл);

1.6            Путни трошкови – превоз учесника и лица ангажованих на пројекту (карте, изнајљивање превозних средстава, путарина, гориво);

1.7            Трошкови смештаја учесника и лица ангажованих на пројекту;

2.      Трошкови израде анализа:

2.1            Трошкови израде студија изводљивости, израда пројектно техничке документације;

2.2            Трошкови спровођења истраживања и израда анализа;

2.3            Трошкови публикација (студија, анализа и извештаја о истраживањима).

3.      Трошкови развоја и унапређења услуга подршке за подстицање равномернијег регионалног развоја:

3.1            Трошкови припреме и развоја нове услуге;

3.2            Трошкови за унапређење постојећих услуга;

3.3            Трошкови ангажовања специјализованих стручњака;

3.4            Трошкови креирања система за мониторинг и евалуацију услуга;

3.5            Остали трошкови развоја и унапређења услуга.

4.    Трошкови за повећање видљивости пројекта (рекламе, билборди, тотеми, промо филмови, наступ у медијима, израда интернет презентација)

4.1            Трошкови штампане рекламе

4.2            Трошкови аудио и видео рекламе

4.3            Трошкови интернет рекламе

5.    Трошкови управљања пројектом (могу бити у максималној висини до 20% укупне вредности пројекта):

5.1            Плате лица запослених код подносиоца пријаве/партнера ангажованих на пројекту;

5.2            Трошкови закупа канцеларијског простора за време трајања пројекта;

5.3            Режијски трошкови канцеларијског простора за време трајања пројекта (трошкови електричне енергије, грејања, воде, телефона и сл.);

5.4            Трошкови набавке потрошног материјала за потребе канцеларије у којој ће се пројекат имплементирати (папир, тонери, оловке, фасцикле и друго).

Неприхватљиви трошкови

Бесповратна средства се не могу користити за:

- заостале обавезе по основу такси и пореза, зајмова и рата за отплату кредита;
- трошкове гаранција, полиса осигурања, камата, банкарског пословања, курсних разлика;
- казне, финансијске казне и трошкове судског поступка;
- царинске трошкове;
- трошкове принудне наплате;
- ПДВ.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРИСАЊЕ

Поднета пријава мора бити потпуна.

Документација која се обавезно доставља приликом подношења предлога пројекта је:

Образац 1 – Пријава пројекта (попуњена и потписана од стране Подносиоца пријаве);
Образац 2 – Изјава подносиоца пријаве о прихватању услова за доделу средстава;
Образац 3 – Изјава о додељеној државној помоћи мале вредности (de minimis државна помоћ);
Образац 4 – Буџет пројекта;
Образац 5 – Наратив буџета;
Образац 6 – Структура учешћа партнера на пројекту;
Образац 7 – Подаци о партнерима на пројекту;

 

Уговор о сарадњи на реализацији пројекта закључен између партнера (АРРА и ЈЛС, односно КЛЕР)
Уверење надлежне пореске управе да је подносилац пријаве измирио све јавне приходе (порезе и доприносе), које не сме бити издата пре датума објављивања Јавног позива (оргинал или фотокопија);
Финансијска документација: Биланс стања, биланс успеха и статистички извештај подносиоца пријаве за 2016. годину са копијом Потврде о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2016. годину издатом од АПР, односно Одлукa о усвајању завршног рачуна буџета јединице локалне самоуправе за 2016. годину. (Уколико Подносилац пријаве није добио Потврду о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2016. годину, доставити биланс стања, биланс успеха и статистички извештај за 2016. годину, потписане и оверене од стране лица одговорног за састављање финансијског извештаја и писану изјаву законског заступника подносиоца пријаве о веродостојности и истоветности примерку који је достављен АПР на коначну обраду);

Образац 8 – Контролна листа (допунски образац – није обавезан).

РАС задржава право да, уколико је потребно, затражи додатну документацију од Подносиоца пријаве, али само за комплетне пријаве.

Начин пријављивања и рок за подношење пријава

Пријаве пројекта са свим пратећим обрасцима и документацијом се подносe лично или препорученом поштом у РАС, у штампаном и електронском облику (на УСБ), на адресу: Београд, Кнеза Милоша 12/III, канцеларија 301, са назнаком: Пријава на Јавни позив за учешће у Програму за унапређење сарадње и подизање капацитета на регионалном и локалном нивоу.

Јавни позив је отворен до утрошка средстава.

Упутство за спровођење Програма и сви пратећи обрасци доступни су на сајту РАС: www.ras.gov.rs, а за све детаљније информације о Програму можете се обратити РАС на електронску адресу:  Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Пратећа документација:

Упутство

Образац 1

Образац 2

Образац 3

Образац 4

Образац 5

Образац 6

Образац 7

Образац 8

Образац 9

Образац 10

Текст и образци јавног позива преузети су са странице http://www.ras.gov.rs

Избор из конкурса

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ЖИВИНАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА

Град Ужице у сарадњи са Регионалном развојном агенцијом „Златибор“ д.о.о. објављује,

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
У ОБЛАСТИ ЖИВИНАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА

Позивају се пољопривредни произвођачи са територије града Ужица који планирају узгој живине у току 2020. године, да своје пријаве доставе Градској управи Града Ужица.
ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Jавним позивом уређују се услови, начин и критеријуми доделе подстицајних средстава у области живинарства на територији града Ужица. Подстицајна средства биће опредељена за узгој живине кроз субвенционисање набавке кока носиља и петлова расе Легхорн, Aмрок, Њухемпшир.
ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВА

 

Избор из вести

Јавни позив за спровођење бесплатне менторинг услуге

Расписан је Јавни позив за спровођење бесплатне менторинг услуге која се реализује у оквиру Програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2021. години, Министарства привреде, који се имплементира преко Развојне агенције Србије и акредитованих регионалних развојних агенција.

 

Тренутна посета

Имамо 560 гостију на мрежи

Придружите нам се на

РРА Youtube канал
РРА Facebook профил
РРА Twitter
РРА LinkedIn профил
Сада сте овде Завршени конкурси Јавни позив за учешће у Програму за унапређење сарадње и подизање капацитета на регионалном и локалном нивоу