Регионална Развојна Агенција Златибор

031/523-065

office@rrazlatibor.rs

Ј А В Н И П О З И В

Ј А В Н И   П О З И В

за  учешће у Програму доделе бесповратних средстава за подршку удружењима/кластерима у 2014. години селектованим у фази избора корисника Пројекта подршке развоју приватног сектора у јужној и југозападној Србији

Пројекат подршке развоју приватног сектора у јужној и југозападној Србији (даље: Пројекат) спроводе Сједињене Америчке Државе, преко Мисије Америчке агенције за међународни развој (USAID) у Србији, и Влада Републике Србије, преко Националне агенције за регионални развој (у даљем тексту: Национална агенција)и акредитованих регионалних развојних агенција из Ужица, Краљева, Лесковца и Новог Пазара.

Општи циљ Пројекта је унапређење развоја сектора микро, малих и средњих предузећа и предузетништва, повећање продаје, унапређење извоза и креирање нових радних места у следећим секторима:

•    агробизнис (нпр. прерада млека, меса и поврћа),
•    текстилна индустрија (нпр. производња одеће  и обуће) и
•    лака индустрија (нпр. дрво-прерађивачка индустрија (претежно столарија), алуминијумска столарија, израда намештаја и опреме за кухиње и купатила),

у 12 општина јужне и југозападне Србије (Врање, Лесковац, Прешево, Бујановац, Медвеђа, Рашка, Нови Пазар, Сјеница, Тутин, Прибој, Пријепоље и Нова Варош).

Основни циљ Програма доделе бесповратних средстава за подршку удружењима/кластерима у 2014. години селектованим у фази избора корисникаПројекта подршке развоју приватног сектора у јужној и југозападној Србији (даље: Програм) је  повећање продуктивности и конкурентности привредних субјеката  повезивањем у кластере, као и јачање сарадње малих и средњих предузећа и предузетника са научно-истраживачким организацијама.

Право на коришћење бесповратних средстава имају удружења/кластери,односно правнa лица која управљају овим удружењима/кластерима и која су одговорна за управљање пословним простором, објектима и активностима удружења/кластера у погледу њиховог коришћења и приступа, а којисуселектовани у фази избора корисника Пројекта у оквиру циљне групе удружења/кластери у складу са циљевима Пројекта, односно са којима је Национална агенција потписала Споразум о сарадњи у оквиру пројекта „Подршка развоју приватног сектора у јужној и југозападној Србији“  и којиимајуизмиренеобавезепоосновупореза и доприноса.

Пројектне активности које су предмет финансирања су:

1)    активности повезивања чланица: развој заједничке визије и циљева – стратешких и оперативних и развој стратешких докумената, успостављање унутрашње структуре, анализа потреба за обукама, размена информација,  маркетинг кластера и региона, помоћ при инвестирању, информације о тржишту, тражење партнера, подршка повезивању у ланцe добављача, међународне мреже;
2)    организација програма усавршавања, специјализованих обука, радионица за упознавање са техничким прописима који се примењују на тржишту ЕУ релевантним за област пословања кластера;
3)    организација семинара и конференција којима се подстиче размена знања, повезивање чланова кластера и промоција кластера;
4)    развој заједничких услуга кластера (заједничко истраживање тржишта, заједнички наступ на тржишту, координирана набавка, приступ финансијама);
5)    израда и/или реализација заједничких иновативних пројеката који се односе на развој нових или знатно побољшаних производа, процеса или услуга;
6)    израда и испитивање прототипа и новог дизајна производа и амбалаже, увођење и тестирање новог процеса производње и
7)    заштита интелектуалне својине, откуп права на патент и патентну документацију.

За тачке од 5) до 7) оправдани трошкови покривају: трошкове особља (истраживачи, техничари и друго помоћно особље) у мери у којој раде на пројекту; трошкове инструмената и опреме у обиму у коме се користе за пројекат; трошкове уговорних истраживања, техничког знања и патената који су купљени или лиценцирани од трећих лица по тржишним ценама, уколико је трансакција извршена у конкурентним условима, као и трошкове саветодавних и сличних услуга уколико се користе искључиво за делатност истраживања; додатне режијске трошкове настале директно као резултат истраживачке делатности; друге оперативне трошкове пословања, укључујући трошкове материјала, потрошне робе и  производа насталих директно као резултат истраживачке делатности. Овим програмом се не финансирају трошкови учешћа на међународним сајмовима, било у својству излагача или посетиоца сајма, као ни  остале активности везане за сајамске догађаје.
Удружења/кластери подносе само један захтевза доделу бесповратних средстава, у оквиру кога могу конкурисати за један или више пројеката, који су у складу са визијом и стратегијом рада кластера коју су усвојиле све чланице, као и са оперативним планом за текућу годину.
У реализацији пројектних активностиje обавезно да учествују минимум два члана удружења/кластера.

Средства расположива у оквиру овог Програма додељују се удружењима/кластерима и намењена су за учешће у финансирању до 80% оправданих трошкова пројектних активности, без пореза на додату вредност. Преостали износ средстава удружења/кластери не могу финансирати из средстава Националне агенције за регионални развој, а по основу неког другог програма који Национална агенција реализује.
Расположива средства за реализацију Програма износе 1.620.000,00 РСД.

Средства ће бити додељена удружењу/кластеру у складу са оствареним бројем бодова на ранг листи, по основу дефинисаних критеријума, а износ додељених средстава по пројекту зависиће од квалитета поднетих пројеката, висине појединачних захтева, као и броја поднетих пројеката, а у оквиру програмског буџета.

Средствима из Програмаћесесуфинансиратисвепројектнеактивностикојесузапочетенакон17. октобра2014. године.
Крајњирокзареализацијуодобренихпројекатаје15. мај2015. године.

Рок за подношење пријава је 31.октобар2014. године.

Програм, пријава и други пратећи обрасци доступни су на електронским странама Националне агенције на адреси www.psd.narr.gov.rs и акредитованих регионалних развојних агенција ангажованих на Пројекту, као и у штампаном облику у акредитованим регионалним развојним агенцијама ангажованим на Пројекту.

За детаљније информације можете се обратити акредитованим регионалним развојним агенцијама, чији контакти су дати у даљем тексту.

Пријаве се подносе лично или препорученом поштом одговарајућој акредитованој регионалној развојној агенцији која је ангажована на Пројекту, према подручју, и то:
1.    Регионална развојна агенција Санџака „SEDA“ д.о.о. Нови Пазар; 7. јула бб, 36300 Нови Пазар; тел: 020/332-700020/332-700 ; 317-551; e-mail: office@seda.org.rs; www.seda.org.rs;за подручје града Новог Пазара и општина Тутин и Сјеница;
2.    Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа д.о.о. Лесковац; Пана Ђукића 42, 16000 Лесковац; тел: 016/315-0115016/315-0115; e-mail: info@centarzarazvoj.org; www.centarzarazvoj.org;за подручје градова Лесковца и Врања и општинаМедвеђа, Прешево и Бујановац;
3.    Регионална развојна агенција – Златибор д.о.о.Ужице; Петра Ћеловића бб, 31000 Ужице; тел: 031/523-065031/523-065; 510-098; e-mail: office@rrazlatibor.rs; www.rrazlatibor.rs;  за подручје општине Прибој, Нова Варош и Пријепоље.

Kонкурсну документацију можете преузети овде.