Регионална Развојна Агенција Златибор

031/523-065

office@rrazlatibor.rs

Развој типичних производа у северо-источној Босни и Златиборском округу у Србији

Програм: Прекогранична сарадња Србија – Босна и Херцеговина (IPA 2007/2008)

Укупна вредност пројекта: 211.420,25 €  ( Независни биро за развој – 109.331,25 €;

РРА Златибор – 102.089 €

Носиоци пројекта: Удружење Независни биро за развој, Градачац/Модрича, БиХ

Регионална развојна агенција Златибор  д.о.о. Ужице, РС

Општи циљ пројекта: заштита типичних производа у циљаном региону  у складу са европским стандардима и повећање њихове продаје

Специфични циљ пројекта: учинити видљивим производе из СИ Босне из Златиборског

округа у ширем подручју и омогућити њихову заштиту  и ширу

комерцијализацију

Резултати пројекта:

 1. Извршена валоризација типичних производа у севро-источној Босни и Златиборском округу у Србији и идентификоиване кључне заинтересоване стране за развој типичних производа
 1. Усаглашени ставови кључних заинтересованих страна за развој типичних производа у вези са заједничким развојним циљевима
 1. Унапређени капацитети институција које раде на  заштити  и развоју типичних производа, као и произвођача ових производа
 1. Типични производи адекватно промовисани и препознати на нивоу региона и шире

Активности:

 1. Идентификација типичних производа и кључних заинтересованих страна који могу подржати развој типичних производа, што подразумева следеће активности: истраживање, анализу, организацију скупова за стручну јавност, произвођаче и остале кључне актере ради усаглашавања ставова и припреме адекватног извештаја
 1. Верификација анализе кроз одржавање округлих столова и  јавних презентација на којима ће се разматрати резултати истраживања и усвајати закључци и препоруке. Обједињен извештај о резулатима истраживања у суседним прекограничним регијама садржаваће листу идентификованих типичних производа, кратак опис  као и детаљну анализу производа који су препознати као производи  са највећим потенцијалом за раст у смислу продаје и пласмана на друга тржишта.  Након публиковања заједничког извештаја одржаће се  конференција у Босни на којој ће резултати бити  презентовани широј јавности.
 1. Подршка произвађачима путем одржавања тренинга, повезивање са креаторима политика, организацију студијског путовања у Херцеговину ради презентације примера добре праксе и подизања капацитета, и повезивање са произвођачима из других региона. У циљу подизања свести о значају заштите и стандардизације производње, биће припремљен водич за даљи развој 6 најперспективнијих типичних производа.
 1. Промоција типичних производа на завршној  конференцији на Златибору на којој ће бити  представљени кључни актери развоја и  организована  изложба  30  одабраних произвођача, за које ће бити припремљен и одштампан промотивни материјал.

Општи подаци о типичним производима:

Типичан производ је традиционалан производ – било да је реч о пољопривредним производима, прерађевинама од воћа и поврћа, сточарским производима или занатским производима, који задовољава неки од следећих критеријума:

–          произведен је на одређеном географском подручју уз коришћење специфичних знања

–          уско је повезан са одређеним географским подручјем и најмање једна фаза у процесу његове производње, прераде или припреме одиграва се на том подручју

–          има традиционалан карактер састава производа – специфичну рецептуру или средства за производњу са одређеног географског подручја

У складу са ЕУ стандардима, типични производи могу бити заштићени неком од следећих ознака географског порекла:

 • PDO (Protected Denomination of Origin) – заштићено име порекла специфичних пољопривредних производа  и хране. Име порекла је назив земље, региона, или локалитета којим се означава производ који одатле потиче . Квалитет и посебна својства тог производа су искључиво или битно условљена географском средином,која обухвата природне и људске факторе. Производња,  прерада и припрема морају у целини  да се одвијају на одређеном ограниченом географском подручју
 • PGI ( Protected Geographical Indication) –  заштићена ознака географског порекла је ознака којим се означава одређени производ као производ пореклом са територије одређене земље, региона или локалитета са те територије . Квалитет, репутација или друге карактеристике производа суштински се могу приписати географском пореклу . Производња и/или прерада и /или припрема одвијају се на одређеном ограниченом  географском подручју.
 • TSG ( Traditional Specialty Guaranteed) – заштићена традиционална рецептура за производњу  је назив који није географски назив одређене земље, региона или локалитета,  већ је  дугом употребом у промету постао општепознат као традиционални назив производа који потиче са тог подручја, или је у питању историјски назив тог подручја ако испуњава услове у погледу квалитета, производње, прераде и припреме као код имена порекла или географске ознаке.

Типични производи зависе од климатских услова, природних ресурса, традиције, верских обичаја, историје. Наш крај има велики број производа који се могу сматрати „типичним“, и који би након заштите и стандардизације производње  лакше нашли пут на ЕУ и друга тржишта.