Регионална Развојна Агенција Златибор

031/523-065

office@rrazlatibor.rs

Успостављање система примарне селекције отпада у школама у Ужицу и Тузли

Пројекат „Успостављање система примарне селекције отпада у школама у Ужицу и Тузли“ са којим су ЈКП Дубоко из Ужица и ЈКП Комуналац из Тузле, уз подршку РРА Златибор, конкурисали код ЕУ донатора, одобрен је за финансирање и почеће са реализацијом 01. фебруара 2013. године.

Пројекат је припреман и предат, прошле године, у оквиру II Позивa за подношење предлога пројеката Програма прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина, док је Уговор потписан крајем новембра. Укупна вредност пројекта је нешто преко 300.000 евра, који ће бити усмерени на успостављање инфраструктурних, техничких и кадровских капацитета за примарну селекцију отпада на територији два града. За адекватно испуњење овог циља, одабрани су ученици, као главна циљна група и њихове школе у којима ће се систем примарне селекције успоставити. Намера аутора пројекта била је да се постављањем канти за разврставање четири врсте школског отпада (PET, алуминијумске конзерве, папир и био-отпад) обезбеди могућност и пружи прилика ђацима да буду одговорни и да знања о рециклажи и екологији, која већ стичу кроз наставне предмете, адекватно практично примене. Разврстане сировине прикупљене на овај начин би се скупљале у великим контејнерима који се планирају поставити испред школа. Њихову садржину ће празнити два комунална предузећа специјализованим камионима, који ће се за ове намене набавити кроз пројекат и одвозити на своје депоније, где ће се процес финализовати секундарном селекцијом, балирањем прикупљених сировина и њиховом продајом на тржишту.

Ово је технички део пројекта, који би се могао дефинисати као материјални ток и то од тренутка када употребни предмет постаје отпад, па све до тренутка када тај отпад прераста у секундарну сировину која има своју тржишну вредност. Поред техничког, пројекат има и информативно-едукативни део који је усмерен на подизање нивоа свести свих учесника процеса управљања отпадом на територији два града и то у различитој мери. Свакако да је највећа пажња усмерена на школску децу, али нису остали запостављени ни сви запослени у школама које учествују у пројекту (школски менаџмент, наставни кадар, помоћни радници), као ни запослени у комуналним предузећима који ће бити део техничког процеса (утовар, транспорт, секундарна селекција). На крају, радећи са децом, оствариће се значајан утицај и на њихове породице, пријатеље и окружење који неће бити директне, већ индиректне циљне групе пројекта.

Када смо код ђака, који су директна циљна група пројектних активности, треба истаћи да су пројектом предвиђени њихово информисање, едукација и образовање у складу са вредностима које промовише примарна селекција отпада и заштита животне средине, генерално. Информативни део је садржан у групним инфо-презентацијама, које ће бити реализоване за све ђаке и изради штампаног материјала који ће свима бити доступан и на располагању. Едукативни део се огледа кроз рад еколошких секција које су факултативног карактера и треба да интересовање ђака за питања животне средине адекватно даље разрађују и обогаћују. Управо кроз рад оваквих наставних активности реализоваће се квиз знања из ове области за све полазнике еколошких секција. Најбољи ученици ће имати прилику да учествују у раду два еко-кампа која ће представљати круну целокупног едукативно-образовног процеса у пројекту. Еко-камп на Тари је конципиран за децу основних школа, док је камп планиран на планини Коњух, конципиран за децу средњошколског узраста. Ове активности ће, поред подизања нивоа свести и знања ученика о конкретној теми, допринети и успостављању прекограничне сарадње међу ћацима, школама, комуналним предузећима и локалним самоуправама, што је свакако један од основних задатака пројеката прекограничне сарадње.

Пројекат траје 15 месеци и партнерски га спроводе партнери из Србије (ЈКП Дубоко, РРА Златибор и Удружење наставника Опстанак из Ужица) и Босне и Хецеговине (ЈКП Комуналац и Центар за екологију и енергију из Тузле).